“ເຄີ່ງນື່ງຂອງຊິວີດ”-ແອມ ເສົາວະລັກ

https://www.facebook.com/100334395089888/videos/941681106651720/