ນິທານຕະລົກຝຣັ່ງເສດ: “ອາຈານ ແລະລູກສິດສລາດ”

Histoire Drôle française :

Un professeur déjeune à la cantine quand un étudiant qui suivait un des programmes de doctorat en leadership éducatif en ligne vient s’asseoir en face de lui.

Le professeur lui dit : un oiseau et un cochon ne déjeunent pas ensemble!

Eh bien, je m’envole lui répond l’étudiant.

Le professeur est vert de rage, il décide de lui coller un zéro pour le contrôle de la semaine suivante mais l’étudiant répond parfaitement à toutes les questions.

Alors le professeur lui pose un petit problème-

“Tu es dans la rue et tu trouves deux sacs, l’un contient des billets de banque et l’autre de l’intelligence, lequel choisis-tu ?”

” Le sac remplit de billets” répond l’étudiant.

“Moi, à ta place, j’aurais choisi l’intelligence ! ”

“Les gens prennent toujours ce qu’ils n’ont pas” lui répond l’étudiant !

Le professeur étouffe sa rage , prend sa copie et inscrit “CONNARD”.

L’étudiant prend sa copie va s’asseoir et au bout de quelques minutes revient.

“Monsieur” lui dit-il “vous avez signé mais vous avez oublié de me mettre une note ! ”

ອາຈານຄົນນື່ງ ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງໃນຫ້ອງອາຫານໃນເວລາທີ່ນັກສຶກສາຈາກຫລັກສູດການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານການສຶກສາອອນລາຍມາແລະນັ່ງຢູ່ຂ້າງລາວ.
ອາຈານກ່າວກັບລາວວ່າ: ນົກແລະໝູ ບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າທ່ຽງ ນຳກັນ!
ລູກສິດຕອບ: ດີ, ຂ້ອຍບິນໄປລະ,ນັກຮຽນຕອບ.
ອາຈານໜ້າແດງ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ, ລາວຕັດສິນໃຈຈະແກ້ແຄ້ນ ໃຫ້ລູກສິດໄດ້ສູນ ສຳລັບການສອບເສັງໃນອາທິດຕໍ່ໄປ, ແຕ່ນັກຮຽນຕອບທຸກຄຳຖາມຢ່າງສົມບູນ.
ດັ່ງນັ້ນອາຈາສ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມເລັກນ້ອຍແກ່ລູກສີດ :
ອາຈານ :”ເຈົ້າຢູ່ໃນຖະໜົນ ແລະເຈົ້າພົບຖົງສອງຖົງ, ຖົງນື່ງ ເຕັມໄປດ້ວຍຫມັດເງິນ ແລະອີກຖົງນື່ງນັ້ນ ເຕັມໄປດ້ວຍປັນຍາ, ເຈົ້າເລືອກອັນໃດ?”

ນັກຮຽນຕອບວ່າ“ຂ້ອຍຈະເລືອກເອົາຖົງທີເຕັມໄປດ້ວຍເງີນ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ມີເງີນ”
ອາຈານ:”ຖ້າຂ້ອຍແມ່ນເຈົ້າ,ຂ້ອຍຈະເລືອກເອົາຄວາມສະຫຼາດ! ”
ນັກຮຽນຕອບວ່າ“ ຜູ້ຄົນມັກເອົາສິ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຢູ່ສະເມີ ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍເລືອກເອົາຖົງເງີນ”
ອາຈານຍັບຍັ້ງຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງລາວເອົາໄວ້,ເອົາໃບສອບເສັງຂອງລູກສີດໃຫ້ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ.
ນັກຮຽນເອົາໃບສອບເສັງຂອງລາວໄປ ແຕ່ສອງສາມນາທີກໍ່ກັບມາຫາອາຈານນັ້ນອີກ.
ລູກສີດໄດ້ວ່າ“ ອາຈານ ອາຈານໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແຕ່ອາຈານລືມ ໃຫ້ຄະແນນຂ້ານ້ອຍ! ”