“ວຽງທອງ”-ປະພັນ&ດົນຕຮີໂດຍ ນະ ສາຣນິຣັນດ໌-ຮ້ອງໂດຍເຈົ້າປາງຄຳ ໜໍ່ຄຳ ດິດທະວົງ