ນິທານຕະລົກລາວ”ສາມສຽວ ໄທຍ ລາວ ວຽດ”-ຈາກກີສຸ້ຍ

Dismission.