“ເຊື່ອອ້າຍດີກວ່າ”- ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/lao.sedone.9/videos/204616403898585/