“ຄຸນໝໍຄະ”-ເປົາວະລີ ພອນພິມົນ

https://www.facebook.com/grammygoldpage/videos/656314234899133/