ນິທານຕະລົກ ທັງຍັງເປັນທີ່ມາຂອງຄຳ “ທັງເຈັບ ທັງເໝັນ “-ຈາກກິສູ້ຍ

ທີ່ມາຂອງ”ທັງເຈັບທັງເໝັນ “- ຈາກ ກສ