“ຢາກໃຫ້ນ້ອງຮູ້”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ແມ່ຂອງຂຽວ-ຮ້ອງໂດຍສິດທິພອນ ສຸວັນນະສຸກ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-Ri-Vi4EV5s&h=AT0catp9QXdkawDBvt9w0Qpcbu0DGXM8OSyTBigqIotFtLmkelYNUWKqh8zdcNsF_VuHwxxprP4wjjHSNFCGSCF2_dVceKKnkaMnRoPO9LwA7nKJ5By_EfXXTO7xpFL5LePPEToBpcKkkoDjAC_lbA&s=1