ເພັງ”ລາວຮ່ວມສຳພັນ”-ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງນໍ້າຕາສາວອົພຍົບ

“ສຽງຄວນສາວອົພຍົບ”