“ນາທີສຸດທ້າຍ”-ປະພັນໂດຍນໍຣະສີງ ດາວວົງ-ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ