“ຮັກທີ່ຫຼົງທາງ”-ປະພັນໂດຍດຣ.ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ-ຮ້ອງໂດຍຂັນແກ້ວ ເພັຍກົງ