“ສວັດດີປີໃໝ່”-ຜົນງານຂອງ ອາຈານພົມມະ ພີມມະສອນ-ຮ້ອງຄູ່ພົມມະ ພີມມະສອນ-ພອນ ພູມີທອນ