“ເມືອງໂພນສວັນ ແລະຕະລາດໃນເທສບານແຂວງຊຽງຂວາງໃນປະຈຸບັນໃນສປປລາວ”


ຕະລາດສວນພູຄຳ ເມືອງໂພນສວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຕະລາດເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງໃນປະຈຸບັນແຫ່ງສປປລາວ :ເທສບານເມືອງຄູນ ອະດິດທີຕັ້ງໂຮງວ່າການແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນສປປລາວ: