ເພັງກາຣາໂອເຄ“ຢາດນໍ້າຝົນ ຢົດນໍ້າຕາ”-ດົນຕຮີສ້າງໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ

ໃຈໜໍໃຈ

ຊັງຄົນຫຼາຍໃຈ

ເພາະອ້າຍນີ້ ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ

ໃຜມີໃຈຮັກແທ້


ຄືນນັ້ນ
ນາງທີຮັກ

ຝາກເພັງແທນໃຈ

ອ້າຍຊົ່ວຢ່າງໃດ

ປີໃໝ່ແລ້ວແກ້ວຕາ

”ນາງທີຮັກ”


ຢາກພົບນ້ອງຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ພອນວັນເກີດ

“ຍັງຮັກນ້ອງຢູ່”

”ດ້ວຍເຫດໃດນ້ອງຈື່ງລືມ”

”ຄິດເຖີງ”

“ຮັກບໍ່ລືມ”

”ຈະຮັກໃຜດີ”-ປະພັນໂອຍອາຈານສີລາວົງ -ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ

“ເທພີຫຼົງຟ້າ”-ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ-ປະພັນອາຈານຄຳຫຼ້າ ຫນໍ່ແກ້ວ

”ກຸຫລາບປາກຊັນ”
”ມົນຮັກສາວລ່ອງແຈ້ງ”