“ເໝືອນຄົນມີກັມ”-ປະພັນຈາກອາຈານຄຳຫຼ້າ ຫນໍແກ້ວ ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ