“ກັບມາຮັກກັນໃໝ່ເຖີດທີ່ຮັກ”-ປະພັນໂດຍອາຈານວໍຣະເດດ ດິດທະວົງ ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ