“ຮັກກັນກ່ອນວັນສຸດທ້າຍ”-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພີມມະສອນ

https://www.facebook.com/100010463190767/videos/1340397426319018/