“ພະມ້າໃນມື້ນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ທຳການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການຍຶດອຳນາດຈາກທະຫານ”

https://www.facebook.com/myanmarnownews/videos/479758209817719/

https://www.facebook.com/myanmarnownews/videos/909387129870962/