ມຽນມາ ປະທ້ວງທະຫານຕໍ່ ໃນມື້ນີ້

https://www.facebook.com/watch/?v=131244185524572