“ສະຖານະການໃນພະມ້າໃນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກການຍຶດອຳນາດຂອງທະການໃນວັນຈັນທີແລ້ວ”

https://www.facebook.com/100015700215570/videos/1043283009538363/

https://www.facebook.com/myanmarnownews/videos/773035066928317/

https://www.facebook.com/htet.ko.545/videos/4025162520841593/

https://www.facebook.com/htet.ko.545/videos/4025162520841593/