ເພັງດັງປະຈຳທິດນີ້ຂອງໂລກ”Ampun Bang Jago”ເພັງດັງຂອງປະເທດອີນໂດເນເຊັຍ

https://www.facebook.com/100005518668726/videos/1569271049933502/