“ ຂໍສັລເສີນນຳປະທານອົງການມູນນິທິ”ມະນຸດໄຊຍະ~Manushya & Campaign FreeMuay ທີມີຄວາມສາມາດ ໄດ້ຊ່ວຍເປັນປາກກະປອກສຽງ ແລະປ້ອງກັນໃຫ້ຄົນທີຖືກກົ່ດຂີ່ ຂົ່ມເຫັງໄດ້ມີບ່ອນ ເພີ້ງພາອາສັຍກັນແລ້ວ”

https://www.facebook.com/100008068268130/posts/2893964700882444/

ຂອບໃຈ ເອັມເມລີ ປຣະດີຈິດ ປະທານອົງການ Manushy Foundation ທີ່ຮ່ວມ Campaign #FreeMuay ເພຶ່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄືນອິສະພາບ ໃຫ້ແກ່ນາງໝວຍ ຮ້ວຍເຮຶອງ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ຖຶກຈຳຄຸກ ໕ປີ ພຽງເພາະໃຊ້ສິດທິເສຣີພາບຂອງຕົນ ວິພາກວິຈາກຣັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະທ້ອນປັນຫາສັງຄົມທາງສື່ Online.

We would like to thank Emilie Pradichit Founder & Director Manushya Foundation
for joining us in our #FreeMuay campaign. This campaign is to demand the government of Lao PDR to release Mrs. Muay who has been unjustly charged and jailed for criticizing the Lao PDR government. What Muay did was just bravely standing up for the Laos people, by speaking truth to power and pointing out the problems in the society. She was rightfully exercising her freedom of expression and rights as citizen!