“ເພັດໃນຕົມ”-ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງຂອງອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ-ເພັງສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກເນັດອາລີ-ຮ້ອງໂດຍປະລີນຍາຄົນເຫງົາ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/378562026527316/