ເພັງ ຈຳປາເມືອງລາວ ຮ້ອງໂດຍເຈົ້າປາງຄຳ ໜໍ່ຄຳ ດິດທະວົງ

http://www.lao-info.net/palsongs/ChamPaMuangLaoPang.mp3