“ກອດແລ້ວບໍ່ແຕ່ງ”-ວຽງ ນະຣືມົນ

https://www.facebook.com/ViengNarumon/videos/3539810526088148/