ເພັງລາວ” ອາວະສານຮັກ”-ຂັນແກ້ວ

https://www.facebook.com/sithchanweb/videos/220344179548940/