“ພືນພຣະບາງ ພຸທະລາວັນ”

ຫົດສົງພຣະບາງ :

https://www.facebook.com/LifeisJourney.LA/videos/637461564869258/

ພືນພຣະບາງພຸທະລາວັນ :

http://www.lao-info.net/news/html/111208220704.html