“ສຸກໃຈໃນຄວາມຮັກ”-ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸຮ໌ທ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIRBHazzNhuY&h=AT3WOwmc2chus-GxB-Ct1CHBMM20_7U6I3Uq1pR6lc6j07DD9HCNgIlUpmUlY4wSQqG08FW0l0ry0YK-ehB0VFNlAV2d6l_m6s9izVeNKW450Po30bWqaxiCVq8qGITCUH1DjQ&s=1