“ເຣວັຕຕະຮັກນະລີລາວະດີ”

https://www.facebook.com/546640695856253/videos/1227653447620438/