“ ນາງ “-ປະພັນໂດຍທ່ານໝໍກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ .ຮ້ອງໂດຍອຸດອນວົງສີ

https://www.facebook.com/khamlane.keosouvanh/videos/538512206496547/