“ສຽງຄວນຈາກຊາຍຈົນ”-ປະພັນໂດຍອາຈານສ.ແສງສິຣິວັນ,ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ