“ບົວຂາວ ບັນຊາເມກ”-ມວຍໄທຍ

https://www.facebook.com/BanchamekGym/videos/236165094103508/