“ນໍ້າຖ້ວມ”-ກິວົງ ຈັນທິຍາສັກ

https://www.facebook.com/1009999856/posts/10220174070994559/