“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໕ ໙໘໔ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໕໓໕ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໑ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໗໖ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 27 août 2020 :
• 30 576 personnes sont décédées en France
• 85 984 personnes sont rentrées à domicile
• 4 535 personnes sont hospitalisées
• 381 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-27-aout-2020&h=AT2W1FwQ01DxAbDywbrMAKJOklgU4ylIZCohWgzDfofYLiom3KNblHRkKO-1Qa16vB_KJunAxMbxW0jnBNLw1o0Omr1_3w3gSK0BEMbEcRe9hTzC5_YABwAgbotY&s=1

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/point-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-27-aout-2020