“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໑໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ “

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໑໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

*ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໓ ໘໔໘ ຄົນ
** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໘໒໘ ຄົນ
*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໖໗ ຄົນ
**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໔໐໖ ຄົນ
🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 14 août 2020
• 30 406 personnes sont décédées en France
• 83 848 personnes sont rentrées à domicile
• 4 828 personnes sont hospitalisées
• 367 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-14-aout-2020&h=AT2FMCRhNp-uYqGONg2DGXzhnc8YINwGKuQpfjsmlv8TKyt5bl1c1q4sE7euxfA6bW2v3QRjT1OCNv2yKt5dfHmkfDCLEWj-MOuyZgPrSBEJGB2mqkcXJavGu44&s=1