“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳພະຫັດ ວັນທີ ໑໓ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳພະຫັດ ວັນທີ ໑໓ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :
*ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໓ ໖໖໓ ຄົນ
** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໘໖໔ ຄົນ
*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໗໔ ຄົນ
**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໓໘໘ ຄົນ
🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 13 août 2020
• 30 388 personnes sont décédées en France
• 83 663 personnes sont rentrées à domicile
• 4 864 personnes sont hospitalisées
• 374 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-13-aout-2020&h=AT092OsrWPyGlCv50TTCtO-Dt5BtCM6VT4wAolav5MpCsN3XlyU_8_nlMoYSjYJ8fOdvJQqB72ysdtNEyoEgj2Msa06iENqckABoAym-jyYI9xE7x4E6BhVsKMs&s=1