“ເປແອສເຊ ເອົາຊະນະ ອາຕາລັງຕາໄປແບບຂ້ວມປີ້ນ໒ຕໍ່໑ ເຂົ້າໄປຫຼີ້ນໃນຣອບລອງຊນະເລີດຍຸໂຣບລີກ“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2FActualites%2FNotez-les-joueurs-du-psg-face-a-l-atalanta%2F1160529&h=AT1hS2r-d0uxKeAy1pG2UpDRYaiek7ksJqAwP5jJCHhyYj7xXO3wgGtLqpLUw9zV3fBWwh7FbdoytgpMKJ4L-1NUCqs5EYwobF8TRmEQiqFI0wFcUXMPnNLRLjZ0USRhCSO5jKI&s=1