“ຣວມເພັງລາວມ່ວນໆ-ຮ້ອງໂດຍສີລິພອນ ສີປະເສີດ“

https://youtu.be/fxmMrleLPKU