ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວດ-໑໙ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໕ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐:

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໕ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໘ ໘໒໐ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໖ ໙໑໕ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໘໒ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໒໐ ຄົນ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-communique-de-presse-du-15-juillet-2020&h=AT2tM99M328rGv-zvDjnGwdLRCtA2rWh3bHY5oXgNUiod3-6lB4hI1v1jHnL98pKNwJ3z30EckK7Usp4JE2mU4H0Tr8JICKkyminPQ3suHzdGYDKKp6e7-5BF3o5&s=1