“ສະຖານະການໂກວິດ-໑໙ໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກນີ້ “

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໑໐ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາໄວຮັສ
ໂກວິດ-໑໙ :

* ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໘ ໓໘໘ ຄົນ
** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໗ ໐໖໒ ຄົນ
*** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໙໖ ຄົນ
**** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໐໐໔ ຄົນ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-10-juillet-2020&h=AT3M7H852Rxj4En9QKpoHcW0f8O7YvguXTRYvaVIC5l5495Y7WN3q78CDHlhWCCWymg99jr1Mf20uHdEOOniyafkzzuu1fOCs3ue_KKBVikM2vbO8Ws0tQWXMbI3&s=1