“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບພະຍາດໂກໂຣນາໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໓ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໓ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບການແຜ່
ຂະຍາຍພະຍາດໂກໂຣນາໄວຮັສ ໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໗ ໐໖໐ ຄົນ
    ** ຍັງເຂົ້າໂຮງໝໍຢູ່ ໗ ໙໙໐ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໕໖໐ ຄົນ
    **** ແຕ່ເລີ້ມການແຜ່ຂະຍາຍ ໄດ້ມີຜູ້ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໒໙ ໘໙໓ ຄົນ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-3-juillet-2020&h=AT1u1hzGPSNS3Qd29mXRaimx858NWlgG6b3-dYZFyHNhGAqzuQRFUyMnNqbQvinl3BE3Qv2yAwmll54WeYXjUJA0Jz6UrL9i9ox9gTJ89uS3pbX1P9fFTEu26Lcs&s=1