“ ສປປລາວ: ຈົດໝາຍຂໍ້ກ່າວຫາຮ່ວມກັນໃໝ່(ລາວ ໓.໒໐໒໓)ກ່ຽວກັບການຄຸມຂັງ..~ Lao PDR:new Joint Allegation Letter (LAO 3.2023) on arbitrary and incommunicado detentions, enforced disappearances..~ຂໍ້ມູນຈາກຂະບວນການລາວເພື່ອສິດທິມະນຸດ~MLDH

ສປປລາວ: ຈົດໝາຍຂໍ້ກ່າວຫາຮ່ວມກນໃໝ່(ລາວ ໓.໒໐໒໓)ກ່ຽວກັບການຄຸມຂັງໂດຍເມີນເສີຍ ແລະບໍ່ຣວມການບັງຄັບ

ໃຊ້ການຫາຍຕົວໄປ ການລະເມີດການພິຈະຣະນາຄະດີຢ່າງເປັນທັມ ການຂົ່ມຂູ່ ແລະບົດສະຣຸບພິເສດ ການກະທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໘ຂໍ້ກັບຜູ້ປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດ~Lao PDR: new Joint Allegation Letter (LAO 3.2023) on arbitrary and incommunicado detentions, enforced disappearances, violations of fair trial, intimidation and extrajudicial summaries and renditions in relation to eight human rights defenders