ໜັງຈີນເຕັມເຮື່ງປາກໄທຍ”ແມ່ທັບຢູ່ບົນຂ້າວຢູ່ລ່າງ ສັນຍາຮັກເໜືອກາລເວລາ&ລິຂີດຮັກຍ້ອນເວລາ“