“ ຍານາງ ປິງ ກິດນິກອນ ຄົນລາວຄົນທຳອິດ ທີ່ມາເປັນທູດຈາກປະເທດການາດາ ມາປະຈຳຢູ່ ສປປ.ລາວ”~ຂ່າວຈາກ Target Magazine

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695630622599648&set=a.450100303819349&type=3