“ ວິທີເຮັດໝູກອບສູດແມ່ບ້ານ ແມ່ເຮືອນ ແບບງ່າຍໆ“

https://www.facebook.com/cookingwithOy/videos/198263399934103/