ເພັງ“ໃຈຍັງເປັນລາວ“~ຜົນງານຂອງກິວົງ ຈັນທິຍາສັກ

https://www.facebook.com/kyvong.chanthyasakd/videos/686570846834510/