“ມີການລົ້ມເກມແຂ່ງຂັນເທສນີສ ໃນຈຳນວນນີ້ ມີນັກກິລາຕີເທສນີສຄົນນື່ງ ທີທາງການສປປລາວຮ້ອງໄປຕີໃຫ້ທີມຊາດລາວ”

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FTennis%2FArticle%2FComment-un-reseau-criminel-aurait-reussi-a-truquer-des-dizaines-de-matches%2F1387104&h=AT0qSciOePoogjPvRXMS4QrS7zPAEkMOZ6gV5lGkfriWL1vOnuDLdSREiTj2YpeDb_kB8Xah54z1b-TudRPKUWzZ7pGsfBwvY0fpMbaUukupcJ41N1lNFabT3fVmiIKT1_bhVR7YmsN_&s=1