ຊຽງຂວາງເມືອງພວນ”-ປະພັນໂດຍພົມມະ ພີມມະສອນ -ຮ້ອງໂດຍເຈົ້າປາງຄຳ ໜໍ່ຄຳ ດິດທະວົງ -ດົນຄຮີ ນະ ສານີຣັນ